The Baptism of Our Lord

“The Baptism of Our Lord” – Fr. R.J. Johnson