The Good Samaritan

“The Good Samaritan” – Fr. R.J. Johnson